Informacja o przetwarzaniu danych osobowych podczas rejestracji zgłoszenia serwisowego, oferty na usługi serwisowe, zamówienia towarów.
 
ZFM Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Bytomiu

 
           Niniejszym informujemy, że w związku z chęcią skorzystania z usług na stronie internetowej http://zfm-online.com/serwis/ przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe.
Szczegóły tego dotyczące znajdą Państwo poniżej.
 
           Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ZFM Technology Sp. z o.o. w Bytomiu, 41-902, ul. Siemianowicka 98, KRS pod numerem 0000581585, NIP: 6263020227.
 
           Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na złożone przez Pana/Panią zgłoszenie serwisowe, zamówienie części lub zapytanie (złożenie oferty skorzystania z usług serwisowych) za pośrednictwem panelu służącego do kontaktu na stronie http://zfm-online.com/serwis/ (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celach handlowych i promocyjnych, na co poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego wyraża Pan/Pani zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Tym samym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie uprzednio zawartych umów (zgłoszenie serwisowe, przeglądy okresowe), zawarcie umowy na zlecenie serwisowe lub sprzedaż części oraz podjęcie działań niezbędnych w celu zawarcia takich umów, dla wykonania których przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne. W tym zakresie dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją umów oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umów. Natomiast poprzez cele handlowe i promocyjne należy rozumieć przesyłania treści handlowych i promocyjnych na Pana/Pani adres e-mail podany w formularzu kontaktowym. Korzystając z formularza kontaktowego wyraża Pan/Pani zgodę na otrzymywanie informacji handlowej na adres e-mail podany w formularzu kontaktowym.
 
           W związku ze skorzystaniem z panelu kontaktowego przetwarzać będziemy następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres e-mail, telefon, NIP, adres.
 
           Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty realizujące transport towaru do Zamawiającego, podwykonawcy, firmy księgowe, firmy informatyczne, kancelarie prawne, likwidatorzy szkód, ubezpieczyciele lub inne podmioty związane pośrednio lub bezpośrednio z realizacją umowy.
 
           Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 
           Pana/Pani dane osobowe przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne dla realizacji przedmiotu umowy i dochodzenia swoich roszczeń przez każdą ze stron. Maksymalny okres przechowywania wynosi 5 lat po upływie okresu gwarancji lub rękojmi.
 
           Dostęp do danych osobowych, przetwarzanych w związku z udzieleniem odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytanie oraz w celach handlowych i promocyjnych, będą miały wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania zawartych w nich danych. Dane osobowe zawarte w dokumentacji papierowej przechowywane są w zamykanych szafach, które znajdują się w zamykanych pomieszczeniach, natomiast dane osobowe w formie elektronicznej przechowywane są na zabezpieczonych hasłem komputerach.
 
           Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu – z zastrzeżeniem przypadków, w których administrator ma prawo odmówić usunięcia danych (art. 17 ust. 3 RODO) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach handlowych i promocyjnych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
           Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie danych osobowych wskazanych w formularzu może wiązać się brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytanie.
 
           Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy RODO.