OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY
Zasada Fabryka Maszyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Bytomiu

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszym ustala się poniższe Ogólne Warunki Współpracy, zwane dalej OWW, które mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży oraz umów o dzieło zawieranych przez firmę Zasada Fabryka Maszyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu, zwaną dalej Producentem, z przedsiębiorcami i konsumentami, zwanymi dalej Nabywcą, których przedmiotem jest sprzedaż lub wykonanie oferowanych przez Producenta produktów.
 2. Niniejsze OWW są integralną częścią każdej oferty zamówienia, cennika i umowy zawartej między Producentem a Nabywcą.
 3. W sprawach nieuregulowanych umową pomiędzy Producentem i Nabywcą zastosowanie znajdą postanowienia niniejszych OWW. Każda modyfikacja OWW powinna być dokonana w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie odstępstwa od OWW są możliwe jedynie za wyraźną pisemną zgodą Producenta.

 

§2

Warunki zawarcia umowy

 1. Wszelkie reklamy, cenniki oraz ogłoszenia udostępniane publicznie lub przekazywane indywidualnie Nabywcy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Do zawarcia umowy dochodzi, gdy Nabywca lub upoważniona przez niego osoba złoży zamówienie na produkt, bądź potwierdzi złożenie zamówienia na podstawie oferty przygotowanej przez Producenta, pod warunkiem, że Producent nie zgłosi zastrzeżeń, dotyczących w szczególności przedmiotu zamówienia, jego ilości, ceny, wymiarów produktu oraz terminu dostawy lub nie odmówi przyjęcia zamówienia stosownie do pkt 4 poniżej. Wyłączone jest zastosowanie art. 682 Kodeksu cywilnego.
 3. Zamówienie winno być sporządzone w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail: . Zamówienie w formie pisemnej powinno być przesłane do siedziby Producenta listem zwykłym lub poleconym, faksem bądź dostarczone osobiście przez Nabywcę lub osobę przez niego upoważnioną.
 4. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, niezwłocznie informując o tym Nabywcę w formie pisemnej lub elektronicznej.
 5. Wszelkie ustne ustalenia dotyczące warunków umowy wymagają dla swojej ważności pisemnego potwierdzenia Producenta.
 6. Nabywca ma prawo do zmiany zamówienia wyłącznie za pisemną zgodą Producenta, przy czym jest zobowiązany ponieść wszelkie koszty dokonywanych zmian.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Nabywcę będącego przedsiębiorcą z przyczyn niedotyczących Producenta lub w przypadku odstąpienia od umowy przez Producenta z przyczyn dotyczących tego rodzaju Nabywcy, Producent będzie uprawniony do naliczenia wskazanemu Nabywcy kary umownej w wysokości 30 % wartości zamówienia brutto. Jednocześnie Nabywca będący przedsiębiorcą ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, płacąc odstępne w wysokości 30 % wartości zamówienia brutto. Jeżeli opisana wyżej kara umowna nie pokrywa szkody Producenta, ten ma prawo domagać się dalszego odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonych kar umownych. W każdym przypadku skutecznej rezygnacji przez Nabywcę będącego przedsiębiorcą z realizacji zamówienia, traci on prawo do żądania zwrotu wpłaconej zaliczki.
 8. Jeżeli przedmiotem świadczenia Producenta są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta i służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, Nabywcy, który jest konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, wg przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 9. Producent przekazuje Nabywcy będącemu konsumentem potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
 10. Producent wydaje Nabywcy będącemu konsumentem dokument umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub potwierdzenie jej zawarcia, utrwalone na papierze lub, za zgodą konsumenta, na innym trwałym nośniku. Producent zobowiązany jest również przekazać inne informacje i dokumenty wymagane zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w tym pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Nabywca, będący konsumentem.
 11. Nabywca, będący konsumentem, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, informując Producenta swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, wyartykułowanego w dowolnej formie. W tej sytuacji umowę uważa się za niezawartą. W przypadku odstąpienia od umowy, Nabywca, będący konsumentem, ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Producent niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Nabywcy (konsumentowi) wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do klienta. Producent może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Nabywcy (konsumenta) do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Nabywcę (konsumenta) dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Nabywca, będący konsumentem, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Zwrot zakupionego produktu wymaga każdorazowo pisemnej zgody Producenta. Nabywca, będący konsumentem, ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 

§3

Odbiór produktu

 1. O ile strony nie uzgodniły inaczej, Nabywca odbiera na swój koszt zamówiony produkt z magazynu Producenta, mieszczącego się przy jego siedzibie, w godzinach pracy Producenta. Odbiór ilościowy i jakościowy odbywa się przed załadunkiem. Z chwilą rozpoczęcia załadunku ryzyko związane z uszkodzeniem lub utratą produktu przechodzi na Nabywcę.
 2. W przypadku, gdy Producent podejmuje się realizacji dostawy produktu, Nabywca zobowiązuje się do odbioru zamówionego produktu w ustalonym terminie, a w szczególności do przygotowania i przeprowadzenia rozładunku w miejscu dostawy oraz odbioru ilościowego i jakościowego (w zakresie wad jawnych) przed rozładunkiem. Nabywca jest zobowiązany sprawdzić przesyłkę w celu ustalenia, czy nie została ona uszkodzona podczas transportu. W przypadku stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń Nabywca zobowiązany jest opisać uszkodzenia na dokumencie dostawy pod rygorem utraty praw z rękojmi za wady (dotyczy wyłącznie konsumenta) i gwarancji jakości. Z chwilą rozpoczęcia rozładunku wcześniej sprawdzonego produktu ryzyko związane z jego uszkodzeniem lub utratą przechodzi na Nabywcę.
 3. W przypadku braku możliwości rozładunku z przyczyn leżących po stronie Nabywcy, albo nieodebrania przez Nabywcę produktu w wyznaczonym przez Producenta terminie, Nabywca winien pokryć koszty składowania w zryczałtowanej wysokości 0,35 % wartości zamówienia brutto dziennie oraz koszty ewentualnego ponownego transportu.
 4. Producent zastrzega sobie prawo do realizowania dostawy partiami lub w częściach, a Nabywca w tym przypadku zobowiązany jest każdorazowo do zapłaty za dostarczony produkt.
 5. Podpisanie dokumentu przekazania produktu przez Nabywcę lub upoważnioną przez niego osobę bez zastrzeżeń oznacza, że produkt lub jego uzgodniona partia przekazana została w ilości ujętej w dokumencie i nie posiada wad.
 6. Zmiana przez Nabywcę terminu lub miejsca odbioru lub dostawy w trakcie realizacji umowy wymaga pisemnej zgody Producenta. Postanowienie § 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 7. Producent zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań by wydanie lub dostawa nastąpiła w umówionym przez Strony terminie. W przypadku gdy wydanie lub dostawa zamówionego produktu nie będzie mogło nastąpić w terminie umówionym przez Strony, z przyczyn dotyczących Producenta, Producent poinformuje o tym fakcie Nabywcę drogą mailową, telefoniczną lub pisemnie i wyznaczy najbliższy możliwy do spełnienia termin wydania lub dostawy nie dłuższy niż 60 dni. Producent w sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim nie popada w zwłokę i nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 8. Jeżeli strony umowy postanowiły w sposób wyraźny wyłączyć obowiązywanie § 3 ust. 7 OWW i nastąpiła zwłoka w wydaniu lub dostawie produktu z przyczyn leżących po stronie Producenta, Nabywca ma prawo żądać jedynie kary umownej w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty wpłaconej zaliczki (zadatku) liczonych od dnia zaplanowanego wydania lub dostawy do dnia rzeczywistego wydania lub dostawy. W przypadku zwłoki w wydaniu lub dostawie części zamówionego produktu naliczanie kary umownej następuje od takiej samej części zaliczki (zadatku).
 9. W przypadku dostawy produktu wraz z usługą montażu, świadczonego przez Producenta, o ile nie zastrzeżona inaczej na piśmie Nabywca zobowiązany jest do należytego przygotowania terenu prac montażowych przed przystąpieniem do montażu, w szczególności zapewnienia na swój koszt doprowadzenia przyłączy niezbędnych mediów. Zwłoka w udostępnieniu należycie przygotowanego miejsca montażu skutkuje możliwością naliczenia przez Producenta kary umownej w wysokości 0,1% wartości zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki.
 10. Nabywca zobowiązany jest umożliwić Producentowi przeprowadzenie montażu i współdziałać z nim w zakresie wymaganym okolicznościami. O uwagach dotyczących zleconego przez Nabywcę montażu, Producent informować będzie niezwłocznie Nabywcę, który zobowiązany jest do udzielenia w terminie 1 dnia ewentualnych wskazówek dotyczących montażu.

 

§4

Warunki płatności

 1. O ile strony nie ustaliły inaczej, Nabywcę obowiązuje pełna przedpłata przed odbiorem produktu. W przypadku innych uzgodnień Nabywca zobowiązuje się do zapłaty kwoty, na którą opiewa faktura w terminie określonym w umowie zawartej pomiędzy Producentem a Nabywcą lub wskazanym na fakturze lub potwierdzeniu zawarcia umowy. Płatność powinna być dokonana na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
 2. Do chwili dokonania przez Nabywcę pełnej zapłaty za wydanie lub dostarczenie produktu, pozostaje on własnością Producenta.
 3. Nabywca nie jest upoważniony do wstrzymania zapłaty z powodu zgłoszonych przez Nabywcę reklamacji lub innych roszczeń związanych z zawartą umową.
 4. Nabywca zrzeka się praw dokonania potrąceń wierzytelności przysługującej mu wobec Producenta z wierzytelnościami Producenta przysługującymi mu wobec Nabywcy.
 5. Jeżeli nie zostały dotrzymane warunki płatności lub jeżeli po zawarciu umowy wyszły na jaw okoliczności, które według Producenta wskazują na zły stan majątkowy Nabywcy wszystkie roszczenia Producenta wobec Nabywcy stają się natychmiast wymagalne, w szczególności gdy umówiono ubezpieczenie transakcji z Nabywcą przez firmę ubezpieczeniową.
 6. Opóźnienie lub zwłoka w zapłacie automatycznie powodują przedłużenie o ilość dni opóźnienia lub zwłoki, terminów wydania lub dostaw kolejnych partii lub elementów produktów w stosunku do ustalonego harmonogramu dostaw, jednak bez negatywnych konsekwencji z tego tytułu dla Producenta.
 7. Po dokonaniu zapłaty zaległej należności przez Nabywcę, Producent wznowi wydanie lub dostawę zamówionego produktu (jego elementów) na określonych jednostronnie przez siebie warunkach.
 8. Od dnia następnego po dniu wymagalności zapłaty całości lub części ceny za zamówiony produkt Producent ma prawo naliczać odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek maksymalnych w rozumieniu art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego.
 9. W przypadku powzięcia przez Producenta wiadomości o istotnym pogorszeniu się stanu majątkowego Nabywcy, Producent ma prawo żądania zapłaty z góry za dostarczany produkt, żądania dodatkowego zabezpieczenia zapłaty lub może od umowy odstąpić.

§5

Rękojmia i gwarancja

 1. Celem wykonania uprawnień z gwarancji Nabywca zobowiązany jest zbadać dostarczony towar oraz każdorazowo zgłaszać ewentualne reklamacje jakościowe w terminie 7 dni od wykrycia wady. Producent zobowiązuje się w terminie 14 dni powiadomić Nabywcę o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Producent naprawi produkt lub wymieni reklamowane elementy na nieposiadające wad, w terminie 30 dni od dnia uznania reklamacji. Termin ten może ulec wydłużeniu z przyczyn obiektywnych lub niezależnych od Producenta.
 2. Producent nie będzie zobowiązany do naprawienia innych szkód Nabywcy spowodowanych dostarczeniem produktu wadliwego.
 3. Warunki gwarancji produktu wyprodukowanego przez Producenta określa karta gwarancyjna, która stanowi integralną część niniejszych OWW.
 4. W przypadku bezpodstawnego zgłoszenia reklamacji Nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów Producenta związanych z rozpatrzeniem reklamacji (rekompensata). Koszty te ustalone są odgórnie: roboczogodzina pracownika – 165 zł netto, dojazd – 2 zł/km netto. Minimalna kwota rekompensaty wynosi 200 zł netto.
 5. Wszelkie naprawy gwarancyjne lub wynikające z rękojmi wykonywane są przez Producenta jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Odpowiedzialność Producenta w ramach gwarancji z tytułu wad fizycznych produktu ogranicza się jedynie do wartości reklamowanego elementu produktu i nie może przekroczyć wartości jego zakupu.
 7. W przypadku Nabywcy będącym przedsiębiorcą strony zgodnie wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 8. Zgłoszenie reklamacji albo zlecenia serwisowego (tj. zlecenia niepodlegającego gwarancji lub rękojmi) następuje wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.zfm-online.com w zakładce SERWIS. Zgłoszenia telefoniczne nie będą rejestrowane oraz rozpatrywane.
 9. Warunkiem przyjęcia zlecenia serwisowego jest niezaleganie z płatnościami, w przypadku zgłoszenia reklamacji dodatkowo terminowe wykonanie przeglądów.
 10. W przypadku gdy Nabywca po przyjęciu przez Producenta zgłoszenie reklamacji albo zlecenia serwisowego dokona jakichkolwiek zmian zakresu owego zgłoszenia, termin wykonania usług może zostać wydłużony o czas niezbędny dla Producenta na ponowne zaangażowanie swoich zasobów w realizację przedmiotu zgłoszenia.
 11. Właściwym miejscem wykonywania napraw jest siedziba firmy: ul. Siemianowicka 98, 41-902 Bytom, chyba, że strony inaczej postanowią.
 12. Standardowe godziny prac serwisowych w dni robocze: 8.00 – 17.00. Usługi serwisowe mające zostać wykonane poza standardowym czasie pracy, w soboty lub dni wolne od pracy wymagają dodatkowych ustaleń oraz wyceny.

 

§6

Siła wyższa

 1. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (zamówienia), jeżeli jest ona następstwem zdarzeń nadzwyczajnych będących poza kontrolą Producenta, w szczególności aktu władzy lub siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się w szczególności następujące zdarzenia: klęski żywiołowe, wojny, niepokoje społeczne, braki transportowe, strajki, braki surowców lub komponentów potrzebnych do produkcji.
 2. Producent niezwłocznie zawiadomi Nabywcę o zaistnieniu przeszkody uniemożliwiającej wykonanie zamówionego produktu. W takim przypadku Producent będzie upoważniony do odstąpienia od umowy w całości lub części bez żadnych zobowiązań odszkodowawczych wobec Nabywcy.

 

§7

Udoskonalenia produktu

 1. Producent zastrzega sobie prawo do ciągłej modyfikacji produktu bez odrębnego informowania o tym Nabywcy. W każdym przypadku zmiany będą miały na celu udoskonalenie produktu i nie będą zmieniać podstawowych cech produktu.
 2. Producent zastrzega sobie wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie do produktu oraz przekazywanej dokumentacji technicznej.

 

§8

Zastrzeżenie prawa własności

 1. Producent zastrzega sobie prawo własności produktu objętego zamówieniem i dostarczonego Nabywcy do chwili zapłaty przez Nabywcę pełniej należności na rzecz Producenta wynikającej z wartości zamówienia oraz ewentualnych dodatkowych kosztów transportu lub odsetek za opóźnienie. W tym czasie Nabywca nie może zbyć produktu. Producent zastrzega sobie prawo zatrzymania ruchomych części do czasu uregulowania płatności. Do chwili przejścia prawa własności na Nabywcę, Producent uprawniony jest do wejścia na każdą nieruchomość, na której znajduje się produkt celem jego odzyskania, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
 2. W przypadku, gdy Nabywca działa na zlecenie bądź jako pośrednik, przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za skutki zastrzeżenia prawa własności przez Producenta, o których mowa wyżej, o czym zobowiązany jest powiadomić zleceniodawcę, ostatecznego kupującego lub zamawiającego.
 3. Dopóki prawo własności nie przejdzie na Nabywcę, zachowa on produkt jako przechowawca (art. 835-845 Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem art. 842 Kodeksu cywilnego). Z tytułu przechowywania Następcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie ani zwrot wydatków związanych z przechowywaniem. Wszelkie zobowiązania związane z przechowywaniem Nabywca będzie zaciągał wyłącznie w imieniu własnym i na własny rachunek.

 

§9

Cesja wierzytelności

  1. Nabywca wyraża zgodę na przeniesienie wszelkich wierzytelności przysługujących Producentowi wobec Nabywcy na osoby trzecie. Przeniesienie to może obejmować całość lub część przysługujących Producentowi wierzytelności.
  2. Nabywca nie może bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Producenta dokonywać przelewu swoich wierzytelności wynikających z umowy z Producentem, ani dokonywać bez takiej zgody przejęcia przez osobę trzecią długów wynikających z tej umowy.

   

  §10

  Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych przekazywanych w toku zawierania umów pomiędzy Producentem a Nabywcą, realizacji tych umów, a także działań podjętych w celu zawarcia takich umów jest ZASADA FABRYKA MASZYN Sp. z o.o. w Bytomiu, 41-902, ul. Siemianowicka 98, o numerach NIP: 4980263229, KRS 0000494417, zwana dalej w niniejszym paragrafie: „Administratorem”. Kontakt z Administratorem możliwy jest również mailowo, na adres: lub telefonicznie pod numer: +48 32 307 31 27.
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarcie umowy, opisanej w niniejszym OWW, pomiędzy Administratorem a Nabywcą, jej wykonanie (w tym realizacja obowiązków z gwarancji i
   rękojmi) lub podjęcie działań niezbędnych w celu zawarcia takiej umowy, dla wykonania której przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne.
  3. Dane osobowe Nabywcy lub osoby reprezentującej Nabywcę przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy.
  4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwe.
  5. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne dla realizacji przedmiotu umowy i dochodzenia swoich roszczeń przez każdą ze stron. Maksymalny okres przechowywania danych
   osobowych wynosi 5 lat od upływu okresu gwarancji i rękojmi.
  6. Administrator może przekazywać dane osobowe Nabywcy lub osoby reprezentującej Nabywcę podmiotom (odbiorcom) realizującym transport towaru do Nabywcy, podwykonawcom, firmom księgowym, firmom informatycznym, kancelariom prawnym, likwidatorom szkód, ubezpieczycielom lub innym podmiotom związanym pośrednio lub bezpośrednio z realizacją Umowy.
  7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Nabywcy lub osoby reprezentującej Nabywcę do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  8. Nabywca lub osoba reprezentująca Nabywcę ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do żądania
   ograniczenia ich przetwarzania.
  9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora osobowych Nabywcy lub osobie reprezentującej Nabywcę przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Nabywcy lub osoby reprezentującej Nabywcę zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

   

  §11

  Rozwiązywanie kwestii spornych

    1. Producent oraz Nabywca postanawiają, że w razie sporów wynikłych podczas współpracy gospodarczej będą współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia. W razie niemożności osiągnięcia ugody, spory będzie rozpatrywać sąd właściwy miejscowo dla siedziby Producenta.
    2. Każda umowa zawarta pomiędzy Producentem a Nabywcą na podstawie niniejszych OWW podlega prawu polskiemu.
    3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWW zastosowanie znajdą właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, a w przypadku zawierania umowy z konsumentem również przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
    4. W przypadku gdyby niektóre postanowienia zawartej umowy lub OWW okazały się nieważne pozostałe postanowienia nie tracą ważności i dalej obowiązują.

   

  §12

  Postanowienia końcowe

   1. Porozumiewanie się pomiędzy stronami następować będzie osobiście oraz poprzez: e-mail: , telefon: +48 32 307 31 27 lub pisemnie na adres Producenta.
   2. Niniejsze OWW wchodzą w życie w dniu 25.05.2017 r.