Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie w celach handlowych i promocyjnych
 
Zasada Fabryka Maszyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Bytomiu

 

           Niniejszym informujemy, że w związku z chęcią skorzystania z panelu kontaktowego na stronie internetowej
http://zfm-online.com/kontakt/ przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe.
Szczegóły dotyczące tego znajdą Państwo poniżej.
 
           Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zasada Fabryka Maszyn Sp. z o.o. w Bytomiu, 41-902, ul. Siemianowicka 98, KRS pod numerem 0000494417, NIP: 4980263229.
 
           Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytanie za pośrednictwem panelu służącego do kontaktu na stronie http://zfm-online.com/kontakt/ (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celach handlowych i promocyjnych, na co poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego wyraża Pan/Pani zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Poprzez cele handlowe i promocyjne należy rozumieć przesyłania treści handlowych i promocyjnych na Pana/Pani adres e-mail podany w formularzu kontaktowym. Korzystając z formularza kontaktowego wyraża Pan/Pani zgodę na otrzymywanie informacji handlowej na adres e-mail podany w formularzu kontaktowym.
 
           W związku ze skorzystaniem z panelu kontaktowego przetwarzać będziemy następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres e-mail.
 
           Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych może być operator pocztowy, firmy kurierskie oraz firmy informatyczne.
 
           Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 
           Pana/Pani dane osobowe przechowujemy przez okres 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ostatni raz kontaktował się Pan/Pani się z nami.
 
           Dostęp do danych osobowych, przetwarzanych w związku z udzieleniem odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytanie oraz w celach handlowych i promocyjnych, będą miały wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania zawartych w nich danych. Dane osobowe zawarte w dokumentacji papierowej przechowywane są w zamykanych szafach, które znajdują się w zamykanych pomieszczeniach, natomiast dane osobowe w formie elektronicznej przechowywane są na zabezpieczonych hasłem komputerach.
 
           Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu – z zastrzeżeniem przypadków, w których administrator ma prawo odmówić usunięcia danych (art. 17 ust. 3 RODO) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach handlowych i promocyjnych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
           Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie danych osobowych wskazanych w formularzu może wiązać się brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytanie.
 
           Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy RODO.